طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺸﻲ

توضیحات محصول

طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺸﻲ 

موضوع :طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺸﻲ

ظرفیت تولید سالیانه طرح :۲۰۰۰ هزار 

اشتغال زایی :۱۱ نفر

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه و تقاضا

– مطالعات فنی و تکنولوژیکی

اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﺗﻨﺪبر، آﻟﻴﺎژﻫﺎي رﻳﺨﺘﻨﻲ ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم CBN ﻫﺎ، ﺗﺠﺎري ﺑﻮرازون و اﻟﻤﺎس ﻫﺎ میﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺟﻨﺲ ﺧﻮد اﺑﺰار اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه، اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮش ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﻟﻤﺎس )ﻧﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮو (از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ .ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮﺷﻲ اﻟﻤﺎس و ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻤﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ داده ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﻟﻤﺎس، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻧﻬﺎ، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاوان اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺗﻮﺿﻴﺢ داده می ﺷﻮد.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟ شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

بر عکس املاح معدنی معمولا از منبع آبی غنی از انواع املاح که تصور می شود برای سلامتی سودمند هستند حاصل می شوند.همان طور که آب با املاح تماس می یابند.با گذشت زمان آن می تواند برخی از املاح را جذب نماید.بیشتر از آبهای معدنی حاوی مقادیر کمتر یا بیشتر از املاح جزئی می باشند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<