پاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب ۱۸۰ اسلايد

پاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب ۱۸۰ اسلايد
توضیحات محصول
پاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب 180 اسلايدReviewed by peakfile on Dec 12Rating: 5.0پاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب 180 اسلايدپاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب 180 اسلايد با شروع بكار بيش از 500000 كسب  و كار جديد كه هر ماهه در آمريكا بوجود ميايند و رشد 60 الي 80 درصدي اقتصاد ملي

پاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب ۱۸۰ اسلايد

اقتصاددانان، روان شناسان، جامعه شناسان و ساير محققين علوم اجتماعي ديدگاه هاي متفاوتي از كارآفريني ارائه داده اند. هر كدام با استفاده از فرهنگ، منطق و متدولوژي خاص سعي در تعريف آن از منظر رشته خود داشته اند. بعنوان مثال Fillon گفته است: كه هيچ تعريف واحد و مشخصي براي كارآفريني وجود ندارد و بسياري از تعاريف در تضاد با يكديگرند. 

پاورپوينت کارافريني در قالب يک مکتب ۱۸۰ اسلايد

در سال ۱۹۹۸ ادعا كردند كه تعاريف شفاف و مشخص از كارآفريني Low and Macmillan كار را براي محققان تسهيل ميسازد.

با شروع بكار بيش از ۵۰۰۰۰۰ كسب  و كار جديد كه هر ماهه در آمريكا بوجود ميايند و رشد ۶۰ الي ۸۰ درصدي اقتصاد ملي را از راه مشاغل كوچك و زودبازده رابه ارمغان مياورد تعريف كارآفريني از لحاظ ماهيت و ساختار روشن تر شده و به افزايش رشد اقتصادي كمك ميكند.

  • ديدگاه اقتصادي

اقتصاددانان به بررسي اينكه چگونه جامعه منابع كمياب مانندزمين،نيروي انساني،موادخام وماشينهارابراي توليدكالاهاوخدمات تقسيم ميكندمي پردازند.

ريچاردكانتيلون(۱۶۸۰-۱۷۳۴)اولين فردي بودكه واژه كارآفريني راباالهام ازلغت فرانسوي كه به بمعني متعهدشدن مي باشدرابه ادبيات entreprendre علوم اقتصادي عرضه داشت.

اوكارآفرين رابعنوان شخصي معرفي ميكندكه باقيمت ثابت ميخردوباقيمت نامعين مي فروشد.ازاين روبجاي سودبالقوه به ريسك دست ميزند.كارآفرين بيشترازلحاظ فعاليت اقتصادي شناخته مي شودتاازلحاظ نوع شخصيت.

به پيروي ازوي”ژان باپتيست سي”(۱۷۶۷-۱۸۳۲)كارآفرين به عنوان فردي تعريف ميكندكه ازدانش،قضاوت،مهارتهاي مديريتي،رهبري وتوانايي فني براي حركت ومبدل كردن منابع اقتصادي كم بازده به منابع پربازده باعوايدي بيشتراستفاده كند.برخلاف كانتيلون سي درتعريف خودروي حركت باعدم قطعيت تاكيدندارد.

نئوكلاسيك ها بطورجدي برروي بوجودآوردن مدل رياضي درراستاي پيش بيني رفتارسيستمهاي اقتصادي،تمركزكردند فرانك نايت(۱۹۲۱)توجه خودرابرروي كارآفريني ازديدگاه اقتصادي باتمايزقائل شدن بين مفهوم ريسك قابل پيش بيني وريسك غيرقابل پيش بيني،معطوف كرد.اوكارآفرين رابعنوان فردي تعريف كردكه خواهان ارائه پول وشهرت درانتظارنامعلوم براي دريافت سودنامعلوم واعتبارورضايت شغلي ازفرايندهاي توليدوتوزيع است.

“ژوزف شومپيتر”(۱۸۸۳-۱۹۵۰)كه بعنوان پيشرودرزمينه كارآفريني نام گرفت ادعا مكند”مفهوم كارآفريني توانايي شكست خط مشي جاري،نابودي ساختارهاي موجود و حركت دادن سيستم بخارج ازدايره تعادل است.” برطبق نظراو،مفهوم كارآفريني دردرك واستفاده بموقع ازفرصتها درقلمروموسسات ظهور پيداميكند.

اين تركيب جديد واقعيتهاي موجوداقتصادي رابه چالش ميطلبد،موسسات ومحصولات قديمي راباانواع بهترجايگزين مي كند ودرنتيجه سيستم اقتصادي رابه مراحل بالاتري ازتعادل مي رساند.

اوكارآفرين رابانوآوري شناسايي ميكند وآن رابعنوان يك حركت موقت توصيف ميكند نه يك وضعيت ثابت.

www.peakfile.com

کلمات کلیدی :