تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط

تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط
توضیحات محصول
تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیطReviewed by سینا on Sep 7Rating: 5.0تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیطتحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط

تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط

تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط

تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط

عنوان تحقیق : تحقیق در مورد قرآن و تأثیرگذاري بر محیط

مقصود مقاله

این مقال بر آن است تا یکی از مسائل مهم در حوزة قرآن پژوهی، یعنی مسألۀ قرآن و تأثیرگذاري بر محیط یا تأثیرپذیري از محیط را مورد بحث قرار دهد. مؤ لف معتقد است که قرآن کریم، براي تأثیرگذاري و مبارزه با عادت هاي نارواي جاهلی نازل شده است، نه این که از فرهنگ و آداب خشن زمان خود تأثیر پذیرد. سخن گفتن به زبان یک ملت، به معناي پذیرش فرهنگ آن ملت نیست. قرآن، کتاب هدایت براي همه بشر در همۀ قرون است؛ بنابراین، لازمۀ هدایت، آن است که بر فرهنگ و فکر انسان هاي مورد خطاب خود اثرگذار باشد، نه بر عکس. قرآن، همان کتابی است که توانست بر فرهنگ نادرست اعراب جاهلی، تمدنی درخشان و فرهنگی انسان ساز بنا نهد. مؤ لف براي صحت نظریۀ خود، مثال هاي متعددي به صورت شاهد ذکر می کند.

تأثیر قرآن بر محیط

قرآن کریم براي تأثیرگذاري بر محیط و مبارزه با عادت هاي جاهلی نازل شده است، نه براي این که تحت تأثیر و فرمانبردار فرهنگ و عادات خشن زمان خود باشد. و
می فرماید:

هو  الَّذي أَرسل رسولَه بِالهدي ودین الحق لیظهِرَه علَی الدین کُلٍّه ولَو کَرِه المشرِکُون اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین راست و درست فرستاد تا آن را بر همه دینها چیره گرداند هر چند که مشرکان را خوش نیاید. هر کس در آموزش هاي ارزشمند قرآن بنگرد، درمی یابد که این کتاب آسمانی از شباهت و تأثیرپذیري از عادت هاي نادرست، به دور است؛

تأثیرگذاري بر محیط

ولی بازهم گروهی می اندیشند که بسیاري از عبارت هاي قرآن با فرهنگ هاي عرب هاي آن روز سازگاري دارد که از عادت هاي جهان متمدن امروز به دور است. نمونه هایی از وصف نعمت هاي آخرت و حوریان [و حتی مثال زدن به میوه ها و درختانی مانند نخل، انگور و…] و کاخ هایی را که با زندگی سخت اعراب آن روز سازگار بوده می آورند. همچنین به اشاره هایی که به خرافه هاي پذیرفته شده در آن زمان راه دارد که امروز دیگر واقعیتی ندارند مثال می زنند، و در واقع باید گفت: سخن گفتن به زبان ملتی، باید همراه با پذیرش معانی کلماتی باشد که در هنگام وضع در نظر گرفته شده و هنگام استعمال نیز باید در نظر باشد.

این گروه چنین پنداشته اند :

۱٫ همسان سازي در کاربرد کلمات

۲٫ پیام قرآن عمومی است

۳٫ حقیقت نه پندار

>>جهت مشاهده تحقیق و مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.<<