طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮح

توضیحات محصول
طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮحReviewed by صباح سعیدی on Jul 5Rating: 5.0طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮحطرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮح

طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮح

طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮح

طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮح

موضوع :طرح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻮﺷﺸﯽ روي ﺳﻄﻮح

ظرفیت تولید سالیانه طرح :۱۰۰تن 

اشتغال زایی :۲۰ نفر

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه و تقاضا

– ـ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﭘﻮﺷﺶ  ﻫﺎي ﺷﻔﺎف و ﺧﻮدآرا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺰیت ﻣﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ، ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده اي دارند .پوشش ﺿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ، ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﯾﺎد ﺳﺎﮐﻦ ، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاص ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺶ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ، وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ، ﺧﻮدرو ، ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ، در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﭘﺘﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ، ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري  صنایع بسته ﺑﻨﺪي ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داشت.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟ شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

بر عکس املاح معدنی معمولا از منبع آبی غنی از انواع املاح که تصور می شود برای سلامتی سودمند هستند حاصل می شوند.همان طور که آب با املاح تماس می یابند.با گذشت زمان آن می تواند برخی از املاح را جذب نماید.بیشتر از آبهای معدنی حاوی مقادیر کمتر یا بیشتر از املاح جزئی می باشند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<