طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)

توضیحات محصول
طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)Reviewed by صباح سعیدی on Jul 2Rating: 5.0طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)

طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)

طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)

طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)

موضوع : طرح توجیهی،تولید پارچه ضد آب (شمعی)

ظرفیت تولید سالیانه طرح : ۳۰۰۰۰۰ متر مربع

اشتغال زایی : ۲۲ نفر

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار

-وضعیت عرضه و تقاضا

-ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و مالی

بافتن و دوختن ﭘﻮش از جمله ﻧﻴﺎزهای نخستین ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، وﱄ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻦ ﭘﻮش ﮔﻴﺎهی و ﺳﻮد جستن از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻦ ﭘﻮش ﭘﺎرﭼﻪ اي درﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺸﺮ پیروز ﺑﻪ ﻓﺮاگرفتن ﻓﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ درستی روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ . در ﻓﻼت اﻳﺮان همراﻩ ﺑﺎ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن های زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ، ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ و اﺑﺰارهای از ﻓﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ هزار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، تیرﻩ هاي اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﻓﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن، رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ چیرﮔﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﭘﻴﺸﺪادﻳﺎن و ﭘﻴﺶ از آنها ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ بافی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎرﭼﻪ های رﻧﮕﺎرﻧﮓ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ) ﭘﻴﺶ ١٢٠٠٠ در ﻣﺮز ﺳﺎل .( در روزﮔﺎر ماده ها اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮارزش، ﺧﻮد داﻧﺸﻲ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ، زﻳﺮا در روزﮔﺎر ﻣﺎده ها، ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﻮﺷﺶ هاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻔﻲ، ﭘﻮستی و پشمی، ﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺟﻨﺲ و ﻣﻮاد نخستین ﺁن و ﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎﻩ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر، درﻳﺎﻓﺖ و ﻃﺮح ﭘﺪﻳﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟ شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<