طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک

توضیحات محصول
طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیکReviewed by صباح سعیدی on Jun 30Rating: 5.0طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک

طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک

طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک

طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک

موضوع:طرح توجیهی،تولیدی اﺳﯿﺪ فرمیک

اشتغال زایی:۷۲نفر

ظرفیت: ۲۰۰۰۰تن در سال

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه وتقاضا

-روشهای مختلف تولید

اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ داراي ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ HCOOH ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﺋﯿـﮏ اﺳـﯿﺪ، ﻫﯿـﺪرژن ﮐﺮﺑﻮﮐـﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺒﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐـﺴﯿﻠﯿﮏ می ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﯾﮏ اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﮔـﺮوه (COOH)ﮐﺮﺑﻮﮐـﺴﯿﻠﯿﮏ ﻣﺘـﺼﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ . اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻟﺪﺋﯿﺪ ﻧ ﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻘـﺶ اﺳـﯿﺪ ﺑـﺎ اﻟﮑﻠﻬﺎ واﮐﻨﺶ داده و اﺳﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﻘﺶ آﻟﺪﺋﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ۴۶/۰۳ اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎده اي ﺑﯽ رﻧﮓ، ﺳﻤﯽ و ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺎ وزن ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ اﺗـﺮ ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻠـﻮل در آب و اﻟﮑﻞ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﺣﻼل و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ واﺳﻄﻪ ۵۰ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺮﻗﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده oC ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺮﻗﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎﯾﻊ در اﺛـﺮ اﺧـﺘﻼط ﺑـﺎ ﻫـﻮا ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد( . N ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد FPA 2 ﻧﺮخ آن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺘﯽ ۲ اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﯾﺮي ، ۱ و واﮐﻨﺶ ﭘـﺬﯾﺮي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﻧﺮخ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ rat LD50 1 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ۱۰۰ mg/kg ﻣﯽ ﺑﺎشد.

طرح توجیهی چیست؟ 

مطالعه ای است برای پاسخ به سوالی ساده : آیا ایده ی مورد نظر (در رابطه با کسب و کارمان) امکان پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، پیدا کرد پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی های قابل توجه به منظور جست و جو در حیطه های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه پذیر بودن راه اندازی هر کسب و کار تازه هستند.در ادامه به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرآیند تهیه ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته هایتان به آن اشاره کنید کدام ها هستند؟ شایسته ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری ترین سوالات طرح توجیهی به کمک شما می آیند.

>>جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فابل اینجا کلیک کنید<<