طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلتر

توضیحات محصول
طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلترReviewed by صباح سعیدی on Jul 5Rating: 5.0طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلترطرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلتر

طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلتر

طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلتر

طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلتر

موضوع :طرح توجیهی،تولیدی ﻣﺎسک های ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮفیلتر

ظرفیت تولید سالیانه طرح :۹٫۰۰۰٫۰۰۰ عدد 

اشتغال زایی :۳۷ نفر

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه و تقاضا

– ـ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ـ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل۱
در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎك ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﻲ زﻳﺮدﺳﺖ ـ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ، زﻳﺒﺎﻳﻲ، ﺛﺒﺎت داﺋﻤﻲ، اﻃﻮﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺧﻮاص ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود .وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻲ توان اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺰ ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻮاد ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺎﻫﺮي ﭘﺎرﭼﻪ و ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮدﺳﺖ و اﺣﺴﺎس آن در درﺟﻪ اول اهمیت اﻣﺮوزه زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﭘﺴﻨﺪ ظاهری و اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن در درﺟﻪ ي دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد .

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟ شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

بر عکس املاح معدنی معمولا از منبع آبی غنی از انواع املاح که تصور می شود برای سلامتی سودمند هستند حاصل می شوند.همان طور که آب با املاح تماس می یابند.با گذشت زمان آن می تواند برخی از املاح را جذب نماید.بیشتر از آبهای معدنی حاوی مقادیر کمتر یا بیشتر از املاح جزئی می باشند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<