توليد خوراك آماده دام از پوست پسته و ضايعات كشاورزي

توليد خوراك آماده دام از پوست پسته و ضايعات كشاورزي
توضیحات محصول
توليد خوراك آماده دام از پوست پسته و ضايعات كشاورزيReviewed by peakfile on Jul 1Rating: 5.0توليد خوراك آماده دام از پوست پسته و ضايعات كشاورزيتوليد خوراك آماده دام از پوست پسته و ضايعات كشاورزي - طرح توجیهی - خرید طرح توجیهی جدید - طرح کارآفرینی در سال 97 - طرح توجیهی سال 97

توليد خوراك آماده دام از پوست تازه پسته و ضايعات كشاورزي

توليد خوراك آماده دام از پوست تازه پسته و ضايعات كشاورزي

توليد خوراك آماده دام از پوست تازه پسته و ضايعات كشاورزي

نام محصول : توليد خوراك آماده دام از پوست پسته و ضايعات كشاورزي

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۱۵۰۰۰ تن در سال

کل زمین : ۴۷۰۰ متر مربع

انبار : ۱۴۰۰ متر مربع

کل کارکنان : ۱۹ نفر

فهرست های مهم این محصول عیارتند از ک

۱) معرفي محصول و بررسي بازار

۲) بررسي فني و مالي

معرفی محصول :

خوراك دام بـه مـوادي گفتـه مـي شـود كـه پـس از خـورده شـدن قابـل هضـم و جـذب باشـد و مـورد اسـتفاده حيـوان قـرار گيـرد ولـي بـه طـور كلـي غـذا مبـين مـواد خـوراكي اسـت اگرچـه كـاملا قابـل جـذب نباشـد. چـون يـك نـوع غـذا نمـي توانـد كليـه احتياجـات حيـوان را تـأمين كنـد، مجموعـه اي از غـذاهاي مختلـف بـا هـم تركيـب و بـه حيـوان داده مـي شـود. ايـن تركيب را خوراك آماده دام نامند.مواد خوراكي را مي تـوان بـه سـه دسـته كلـي مـواد انـرژي دار و مـواد پروتئينـي و مـواد افزودني تقسيم كرد كـه خـود بـه واحـدهاي فرعـي ديگـري نيـز از جملـه مـواد گيـاهي، حيـواني و معدني قابل تقسيم هستند.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه ای است برای پاسخ به سوالی ساده : آیا ایده ی مورد نظر (در رابطه با کسب و کارمان) امکان پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، پیدا کرد پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی های قابل توجه به منظور جست و جو در حیطه های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه پذیر بودن راه اندازی هر کسب و کار تازه هستند.در ادامه به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرآیند تهیه ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته هایتان به آن اشاره کنید کدام ها هستند؟ شایسته ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه ها چگونه برای یافتن پاسخ بخی از فوری ترین سوالات طرح توجیهی به کمک شما می آیند.

>>جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فابل اینجا کلیک کنید<<