طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگ

توضیحات محصول
طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگReviewed by صباح سعیدی on Jun 30Rating: 5.0طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگطرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگ

طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ

طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگ

طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگ

موضوع:طرح توجیهی،ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ بزرگ

اشتغال زایی:۱۵نفر

ظرفیت: ۲۰۰تن در سال

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه وتقاضا

-بخش مالی طرح

اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻨﻮع و زﻳﺒﺎﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ ا رزان و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳـﺮﻳﻊ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎاﻳـﺴﺖ ﻛـﻪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ در ﻛﻮﺗـﺎه ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن و ﺑـﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

-شرایط واردات

ﺷﺮاﻳﻂ در زﻣﻴﻨﻪ واردات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد %۱۰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻘـﻮق ورودي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ دارد در اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎرﺑﺮد : ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزي، ﺑﺘﻮن، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳـﺎزي و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻏﻠـﺐ ﻗﻄﻌـﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه ای است برای پاسخ به سوالی ساده : آیا ایده ی مورد نظر (در رابطه با کسب و کارمان) امکان پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، پیدا کرد پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی های قابل توجه به منظور جست و جو در حیطه های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه پذیر بودن راه اندازی هر کسب و کار تازه هستند.در ادامه به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرآیند تهیه ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته هایتان به آن اشاره کنید کدام ها هستند؟ شایسته ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری ترین سوالات طرح توجیهی به کمک شما می آیند.

>>جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فابل اینجا کلیک کنید<<