تحقیق در مورد هپاتیت

تحقیق در مورد هپاتیت
توضیحات محصول
تحقیق در مورد هپاتیتReviewed by peakfile on Sep 10Rating: 5.0تحقیق در مورد هپاتیتتحقیق در مورد هپاتیت فایل تحقیق آماده مقالات جدید سال 97 تحقیق دانش آموزی تحقیق دانشجویی دانلود فایل

تحقیق در مورد هپاتیت

 

تحقیق در مورد هپاتیت

تحقیق در مورد هپاتیت

 

مقاله

 مقاله در لغت به معنای گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا رساله آمده است .

در فرهنگ معین یکی از معانی این کلمه را نوشته ای دانسته شده که درباره موضوعی نویسند.

پیشینه مقاله نویسی در زبان فارسی چندان نیست.

درکشور ما مقاله نویسی از نیمه دوم قرن سیزدهم  فراتر نمی رود.

درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند،به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه ها انتشار یافت هماهنگ است.

ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:

” آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید.”

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق میشود،

که هدف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقیق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، یا نفی کند.

هپاتیت

از خانواده پیکورنا ویروسها و جنس هپاتو یروس است که قبلا تحت عنوان
آنتروویروس ۷۲ طبق بند ي شده است . اما کنون بنام هپات یت عفون ی نام یده م ی شود . ای ن
آن مثبت RNA , ویروس کروي شکل است و تقارن ۲۰ وجهی دارد. بدون پوشش است
است. توسط دهان و مدفوع انتقال م ی یابد. دوره کمون آن تقر یبا ۱ ماهه است . بیمار ي
مزمن کبد ي ایجاد نمی کند و به ندرت کشنده است و ه یچ تشانه آنت ی ژن ی با د یگر
ویروسهاي کبد ي ندارد . انسان و م یمون م یزبانهاي طب یعی ا ین و یروس هستند . نوکلئوکسید
آن در برابر اتر و اس ید از سا یر پ یکورنا و یروسها مقاومتر است و بعلت هم ین مقاومت با ی د
در برخورد با ب یماران مبتلا احت یاط کرد. با استفاده از گیرنده ها ي سطح سلولها ي کبد ي
وارد سلول م ی شود . 

 

برای مشاهده سورس کد ها و ویدیوهای آموزشی بیشتراینجا کلیک کنید