طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)

توضیحات محصول
طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)Reviewed by صباح سعیدی on Jul 5Rating: 5.0طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ) طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)

طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)

طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)

طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)

موضوع :طرح توجیهی،ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه(ﺷﻠﻮار ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ)

ظرفیت تولید سالیانه طرح :۸۰۰٫۰۰۰ عدد 

اشتغال زایی :۴۵ نفر

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه و تقاضا

– ـ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ از ﻣﻮاد و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﻻي ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ذرات ﻧﺎﻧﻮ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﻻي ﻧﺴﺎﺟﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟ شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

بر عکس املاح معدنی معمولا از منبع آبی غنی از انواع املاح که تصور می شود برای سلامتی سودمند هستند حاصل می شوند.همان طور که آب با املاح تماس می یابند.با گذشت زمان آن می تواند برخی از املاح را جذب نماید.بیشتر از آبهای معدنی حاوی مقادیر کمتر یا بیشتر از املاح جزئی می باشند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<