طرح توجیهی،تولیدی ﻛﺎرت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

توضیحات محصول
طرح توجیهی،تولیدی ﻛﺎرت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞReviewed by صباح سعیدی on Jul 5Rating: 5.0طرح توجیهی،تولیدی ﻛﺎرت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ طرح توجیهی،تولیدی ﻛﺎرت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

طرح توجیهی،تولیدی ﻛﺎرت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

موضوع :طرح توجیهی،طرح توجیهی،تولیدی ﻛﺎرت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ 

ظرفیت تولید سالیانه طرح :۲۵میلیون 

اشتغال زایی :۱۵ نفر

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه و تقاضا

– ـ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
اﻣﺮوزه ﺑﺎ پیشرفت ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺪﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاي ، ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺎرژ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟ شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

بر عکس املاح معدنی معمولا از منبع آبی غنی از انواع املاح که تصور می شود برای سلامتی سودمند هستند حاصل می شوند.همان طور که آب با املاح تماس می یابند.با گذشت زمان آن می تواند برخی از املاح را جذب نماید.بیشتر از آبهای معدنی حاوی مقادیر کمتر یا بیشتر از املاح جزئی می باشند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<