ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

توضیحات محصول
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽReviewed by پیک فایل on Jul 26Rating: 5.0ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ خرید طرح توجیهی جدید طرح کار آفرینی در سال 97 طرح توجیهی سال 97 طرح توجیهی کار آفرینی و اشتغالزایی

طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی چاپی و تابلو های فلکسی

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

 

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

اهداف ﻃﺮح:

 

١- اﻳﺠﺎد اشتغال و از بین  بردن خلع های ﺑﻴﮑﺎرﯼ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻴﺮوهاﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر ﺁﻣﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ

٢- اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮهنگی ﺷﺎﻣﻞ : ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ هاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ در اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازﻩ هﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ – اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ های ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ اﻋﻢ از دﻳﻮار ﻧﻮﻳﺴﯽ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ

٣- اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﺎپ ﻓﻠﮑﺴﯽ و ﺑﻨﺮ (زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳﺎزﯼ اﺳﺖ) ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎپ ﻓﻠﮑﺴﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ

۴- ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼﻪ هاﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﻣﮑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ هاﯼ ﻣﺤﺮم و ….

 

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :

اﻳﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ (ﺗﺠﺎرﯼ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اراﻳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺖ و راﻩ اﻧﺪازﯼ تابلو هاﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﻴﻠﺒﻮردهاﯼ ﺷﻬﺮﯼ و ﺟﺎدﻩ اﯼ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و راﻩ اﻧﺪازﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ هاﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ ،دﻳﻮار ﻧﻮﻳﺴﯽ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ،ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳﺎزﯼ،ﭼﺎپ ﺳﻴﻠﮏ، ﭼﺎپ ﻓﻠﮑﺴﯽ، ﻣﻬﺮ ﺳﺎزﯼ،

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟

در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است.

مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

 در این مقاله به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرایند تهیه‌ی طرح توجیهی مناسب است؟

مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته‌هایتان به آن اشاره کنید کدام‌ها هستند؟

شایسته‌ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه‌ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری‌ترین سؤالات طرح توجیهی به کمک شما می‌آیند.

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<