مفاهيم SSL ، امضا ديجيتالي

توضیحات محصول
مفاهيم SSL ، امضا ديجيتاليReviewed by مهدی بابازاده on Mar 19Rating:

مفاهيم SSL ، امضا ديجيتالي

اساس رمز گذاري ها وجود کليد ها مي باشند.بدين معني که شما اطلاعات مورد نظر خود را توسط کليد قفل مي کنيد و سپس براي رمزگشايي آن مجددا از کليد استفاده مي کنيد. در رمز گشايي با کليد متقارن ، هر دو کليدي که براي قفل و باز کردن اطلاعات استفاده مي شود يکسان مي باشد. بدين معني که هر دو طرف از يک کليد يکسان بهره مي برند که بايد نزد خودشان امن باشد. توجه کنيد که مفهوم کليد در مباحث مرتبط ، عموما يک آرايه از بايت ها مي باشد که بر اساس نوع امنيت طول
متفاوتي دارد.مثلا ٠١١٠١١٠٠١١٠٠١٠١١١٠٠١ مي تواند يک کليد باشد.البته عموما کليد ها در مبناي ١٦ نمايش داده مي شوند. به هر حال وظيفه محافظت از کليد بر عهده دارنده آن است